Inleiding

OK Gas neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via avg@okgas.nl.

Wie is OK Gas?

OK Gas is de besloten vennootschap OK Gas B.V., kantoorhoudende te (4181 CE) Waardenburg aan Regterweistraat 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30037038.

OK Gas is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt OK Gas uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor OK Gas persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens OK Gas voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door OK Gas worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:  Financiële administratie & Facturatie

Gegevens:  Bedrijfsnaam, naw-gegevens, factuuradres, contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, debiteurnummer, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC) en openstaand saldo. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, e-mailadres, debiteurnummer, telefoonnummer, adres en woonplaats
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats CV en of gegevens die sollicitant tijdens de procedure toegestuurd.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde tot vier weken na sollicitatie; tenzij toestemming sollicitant maximaal 1 jaar

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

OK Gas heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij OK Gas over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij OK Gas. U kunt verzoeken dat OK Gas uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om OK Gas te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van OK Gas of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van OK Gas te verkrijgen. OK Gas zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor

Reactie door OK Gas

Een verzoek kan verstuurd worden naar avg@okgas.nl. OK Gas zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat OK Gas een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien OK Gas uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.

Het kan zijn dat OK Gas verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Monitoren gedrag bezoeker website en gebruik van cookies

www.okgas.nl maakt geen gebruik van technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Ook hebben wij geen cookies geplaatst om informatie te verzamelen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement op onze website na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop OK Gas uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar avg@okgas.nl. Ook als je een klacht heeft over de manier waarop OK Gas uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar avg@okgas.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.